Stichting Tanzatoto is in april 2002 opgericht om op te komen voor de rechten van dove kinderen in Tanzania. Tanzatoto is een initiatief van Monique Bekker. Zij heeft voor de oprichting van Tanzatoto jarenlange ervaring opgedaan met diverse projecten voor doven in Tanzania.                                                                                                                        

Tanzatoto wordt vertegenwoordigd door het bestuur dat bestaat uit minimaal  twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Bestuursleden van Tanzatoto zijn onbezoldigd.

Daarnaast kent de stichting nog een aantal actief betrokken vrijwilligers.

De stichting heeft statutair ten doel:

 1. het opkomen voor de rechten van kinderen met auditieve en/of communicatieve en/of verstandelijke beperkingen in Tanzania door middel van voorlichting en capaciteitsversterking van betrokken gezinnen en

deskundigen;

 1. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het realiseren van kleinschalige, innovatieve en repliceerbare onderwijsvoorzieningen;
 • praktische ondersteuning en training aan gezinnen met een auditief/communicatief/verstandelijk beperkt kind;
 • verstrekken van voorlichting en informatie in Tanzania en Nederland;
 • ontwikkelen en organiseren van trainingen voor diverse doelgroepen;
 • ontwikkelen en verstrekken van relevant voorlichtings-, les-en trainingsmateriaal;
 • ontwikkelen, uitwisselen en verspreiden van deskundigheid;
 • samenwerking met verwante organisaties en/of initiatieven;
 • het werven van fondsen ten behoeve van bovengenoemde activiteiten in Tanzania.

De Stichting geniet de bijzondere instemming van de afdeling Speciaal Onderwijs van het Tanzaniaanse Ministerie voor Onderwijs. In Nederland maakt Tanzatoto deel uit van een breder netwerk van organisaties die zich inzetten voor gehandicaptenzorg in ontwikkelingslanden

Waarom Stichting Tanzatoto ?

Stichting Tanzatoto zet zich in voor verbeterde levensomstandigheden van dove kinderen in Tanzania. Ondanks de rechten die de Tanzaniaanse overheid aan dove kinderen toekent, zijn duizenden kinderen verstoken van speciale zorg of onderwijs. De meeste van hen  leiden geïsoleerde  en onzichtbare levens. De bevolking is slecht geïnformeerd over de oorzaken en gevolgen van doofheid. Deze situatie houdt traditionele opvattingen die leiden tot discriminatie en stigmatisering, in stand. Tanzatoto wil het isolement van zowel de kinderen als hun families doorbreken door ze zichtbaar te maken en ze een stem te geven. Tanzatoto komt op voor de realisatie van rechten voor dove kinderen op basisniveau: in het gezin, de buurt, op school.

In Tanzania zijn 4 op de 1000 kinderen doof, in Nederland is dit 1 kind per 1000. In Nederland zijn vrijwel alle benodigde voorzieningen voor het vaststellen en begeleiden van doofheid vanaf de geboorte beschikbaar. Dergelijke voorzieningen ontbreken in Tanzania, of zij zijn beperkt toegankelijk en van lage kwaliteit. Minder dan 5% van het totaal aantal dove kinderen heeft bijvoorbeeld toegang tot onderwijs. Zij gaan in de regel pas op hun negende jaar naar school. De cruciale jaren om een taal te leren zijn dan al voorbij.

Wat doet Tanzatoto?

Stichting Tanzatoto stelt zich ten doel op te komen voor het recht van jonge dove kinderen op individuele ontwikkeling en sociale deelname aan hun leefomgeving.

Specifiek richt Tanzatoto zich op:

 • Het mobiliseren, versterken en uitbreiden van voorzieningen en capaciteit gericht op hulp aan jonge dove kinderen en hun families.
 • Het nationaal verspreiden en ondersteunen van een ‘ Early Childhood Development Programme’ (geïntegreerd vroegbegeleidingsprogramma ) zoals opgezet aan n de Kilakala Unit in Morogoro als nationaal demonstratiemodel.

De kernwaarden van Tanzatoto zijn

 • communicatie
 • facilitering

Tanzatoto richt zich vooral op heel jonge kinderen en hun ouders. De ouders vormen een belangrijke doelgroep, want de Tanzaniaanse overheid zal, naar eigen zeggen, ook in de toekomst niet in staat zijn om voldoende professionele zorg te bieden. Tanzatoto vindt de plaats van het kind in het gezin van groot belang. Ook een doof kind moet in staat zijn met zijn gezinsleden te communiceren en een volwaardige plaats in het gezin in te nemen.  De Stichting wil dit realiseren door het implementeren van programma’s  voor vroegbegeleiding en het faciliteren van bijeenkomsten voor ouders waar kennis en ervaringen kunnen worden gedeeld. Daarnaast heeft Tanzatoto een gebarenboek ontwikkelt waarmee wij hopen ouders een handvat te geven voor communicatie met hun kinderen.

Het werken met ouders en jonge kinderen is in ontwikkeling in Tanzania. Tanzatoto heeft hiermee ervaring opgedaan op beperkte schaal: op de Kilakala Unit voor dove kinderen in Morogoro, 200 km ten westen van Dar es Salaam.  Tanzatoto wil dit initiatief verder ondersteunen en bijdragen om dit ‘model’  op nationale schaal navolging te geven. De komende jaren zal verder gewerkt worden aan de totstandkoming van een kennis-  en ervaringsuitwisseling met geïnteresseerde en betrokken partijen.

Dit zal worden gedaan door middel van :

 • Train de trainer
 • Workshops
 • Coaching on the job
 • Faciliteren in opleidingsmogelijkheden voor lokale medewerkers
 • Samenstellen en beschikbaar stellen van onderwijs- en opvoedingsgericht methodieken

Hiertoe wordt samengewerkt met een aantal lokale organisaties.

.